Podpora mezinárodního profilování výzkumu ČR v oblasti energeticky efektivní výstavby (PoMePro)

Registrační číslo: LE14003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Řešitel: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Zahájení: 01.04. 2014
Ukončení: 31.12. 2017

  • Hlavním cílem projektu je zlepšení profilování a účasti českých výzkumných týmů v mezinárodních strukturách, prosazování národních zájmů při tvorbě politik na evropské úrovni a zlepšení přenosu informací z mezinárodních struktur do tuzemských výzkumných a vzdělávacích organizací. Dále se projekt zaměří na upevnění bilaterálních a multilaterálních vazeb mezi relevantními institucemi z ČR a z dalších evropských zemí, stejně jako na podporu vytváření vazeb nových. Projekt PoMePro je specificky zaměřen na oblast energeticky efektivní výstavby (EEV).
  • V rámci projektu vznikne servisní podpůrná infrastruktura, která bude zprostředkovávat přípravu odborných stanovisek širokého spektra národních aktérů k návrhům připravovaných politik a programům podpory výzkumu, a to v oblasti EEV a navazujících oborů. Kromě vytvoření národní koordinační platformy pro EEV nabízí PoMePro řadu synergických výstupů, jako jsou tematicky zaměřené odborné akce nebo podpora začleňování českých výzkumných týmů do mezinárodních výzkumných konsorcií.
  • Kromě podpory etablovaných týmů v oboru se projekt specificky zaměří na podporu mezinárodního zapojení nově vznikajících výzkumných týmů v rámci relevantních výzkumných infrastruktur a projektů v aktuálním rozpočtovém období financovaných z prostředků Strukturálních fondů. Ve střednědobé perspektivě tak realizace projektu přispěje k dlouhodobé finanční udržitelnosti těchto výzkumných infrastruktur financovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

http://www.eebcz.eu/cz/o-nas/o-projektu-pomepro/