Pracujeme na využití BIM pro hodnocení komplexní kvality budov v rámci životního cyklu

Aktualita, 30.09.2020

Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení BIM a komplexního hodnocení kvality budov v rámci jejich celého životního cyklu.

Výzkumný projekt BIMIP probíhající na ČVUT UCEEB v rámci Národního centra kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings) se zabývá otázkou implementace BIM (Building Information Management) do procesů životního cyklu stavby. Cílem je ověření možností užití dat z BIM jak pro komplexní hodnocení kvality budov ve fázi návrhu stavby, při výstavbě a její optimalizaci, tak pro ověření reálného chování budovy při provozu a jeho porovnání s předpoklady. Projekt je ověřován na experimentální budově TiCo, která byla realizována v areálu ČVUT UCEEB v roce 2020. Na projektu BIMIP spolupracuje UCEEB se společnostmi di5 – architekti inženýři, RD Rýmařov a Siemens.  

Pro hodnocení komplexní kvality budov ve fázi návrhu je použita metodika SBToolCZ. Pro souhrnné posouzení je potřeba vyhodnotit zhruba 500 kritérií, z nichž je cca 180 parametrů možné získat z datového modelu budovy vytvořeného pomocí BIM. Tato data jsou následně odesílána přes webové rozhraní do on-line kalkulačky SBToolCZ, která je jedním z výstupů projektu BIMIP a bude pro projektanty a architekty volně dostupná od ledna 2021. Tuto část hodnocení tak bude možné do velké míry automatizovat, což zefektivní návrh stavby a pomůže širší implementaci hodnoticích nástrojů v praxi.

V rámci výstavby je ověřováno využití BIM v procesu přechodu mezi projektovou přípravou, výrobní dokumentací a skutečným provedením stavby právě na příkladu pilotního projektu TiCo.

Součástí projektu je porovnání reálného chování budovy s návrhem. Hodnoceny jsou parametry spotřeby energie, využití zdrojů (sluneční záření, dešťová voda) a kvality vnitřního prostředí z hlediska CO2, VOC (těkavých organických látek), osvětlení, akustiky atd. Tyto parametry jsou sledovány soustavou čidel, která průběžně sbírají data a porovnávají je s předpokládanými hodnotami. Na základě analýzy je pak možné dále zefektivnit systém měření a regulace nebo detekovat nevyhovující stavy a následně je řešit. Systém sběru a sledování dat je testován na platformě SiHome pro chytrou domácnost společnosti Siemens.