Prediktivní regulace a diagnostika systémů centrálního zásobování teplem

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024507
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Zahájení: 01.04. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: FERAMAT ENERGIES s.r.o.

Projekt se zaměřuje na vývoj nástrojů optimalizace provozu CZT. Budou vytvořeny modely CZT validované na reálných soustavách a následně implementované do prediktivní regulace. Modely budou využity pro analýzy CZT 4G s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie. Bude vytvořen diagnostický nástroj pro včasnou reakci na problematické jevy CZT. Výstupem je poloprovoz s implementovanou prediktivní regulací a diagnostikou na CZT teplárny Ostrov. Součástí projektu je i návrh garančního modelu EPC.