Připravujeme zdravá okna

Aktualita, 28.04.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT provádí pro společnost WINDOW HOLDING pokusy s cílem prověřit stavebně-fyzikální vlastnosti velkorozměrových vzorků zabudovaných oken a na jejich základě navrhnout jejich optimální řešení.

Okna zabudovaná v konstrukci mají široký dopad na výslednou kvalitu vnitřního prostředí budov. Přesto v současnosti není k dispozici ucelený přístup pro jejich komplexní hodnocení, aby byly na vysoké úrovni zajištěny všechny složky vnitřního prostředí. Hlavním cílem projektu Zdravé okno je proto urychlení změn ve vývoji zabudovaných oken a jejich včasné uvedení na trh.
V rámci první etapy projektu jsou prověřována stávající řešení jednotlivých částí zabudovaného okna: zasklení, rám, připojovací spára, detail ostění, parapetu. Je zpracovávána systematizace vad zabudovaných oken a jejich příčin, úrovní stavební připravenosti a vymezení přijatelné kvality.

Je prováděna multikriteriální analýza zabudovaného okna z hlediska několika složek vnitřního prostředí, konkrétně pro světelné mikroklima komplexní analýza a hodnocení denního osvětlení včetně zrakové pohody a biologických potřeb člověka, dále simulace distribuce světla s posouzením vlivu zasklení, rámu i stavební konstrukce a barevného spektra u zasklení. Pro akustické mikroklima vzduchová neprůzvučnost při různém provedení připojovací spáry. Ve složce tepelně-vlhkostního mikroklima prověřujeme vliv provedení zabudování okna na tepelnou pohodu a proudění vzduchu mj. pomocí částicové anemometrie. Na velkorozměrových vzorcích jsou prováděny dlouhodobé experimenty prověřující tepelně-technické vlastnosti.

Experimenty jsou realizovány v buštěhradských laboratořích ČVUT UCEEB, a to v klimatické komoře, akustické komoře a klimatické dvojkabině. Cílem je určit známé i méně známé parametry mající vliv na vnitřní prostředí a ty následně optimalizovat pro různé konkrétní okrajové podmínky a databáze vhodných řešení v praxi. Výsledkem bude několik návrhů zabudovaného okna, např. zabudované okno pro renovovaný objekt v hlukem zatížené lokalitě (doprava, dětské hřiště), propouštějící maximum světla a splňující tepelně-technické parametry.
 
Projekt „Zdravé okno“ (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024328) byl podpořen v rámci OP PIK Aplikace VIII.