Projekce flexibility v síti NN a VN související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionární akumulací, v ČR do roku 2040

Registrační číslo: TK02010078
Poskytovatel: TA ČR - Program THÉTA
Řešitel: Bc. Igor Kytka
Zahájení: 01.06. 2019
Ukončení: 30.06. 2021
Partneři: LEEF Technologies s.r.o., Feramat Cybernetics s.r.o.

Cílem předkládaného záměru jsou predikce:

  • flexibility v elektrické síti NN a VN způsobené rozvojem elektromobility a malou stacionární akumulací: detailní projekce v časových řezech do 2030 a orientační extrapolace do 2040.
  • časové disponibility flexibility: denní, týdenní a roční diagramy
  • 3. geografického rozložení flexibility v ČR (heatmapy ČR v časových řezech)

Výsledky predikcí flexibility z těchto technologií budou doplněny o projekce flexibility z dalších decentrálních technologií, tj. zejména malých kogenerací a technologií na straně spotřeby (DSM).

Součástí záměru je posouzení technických a legislativních předpokladů pro možné využití flexibility a doporučení pro aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů (např. NAP CM a NAP SG).