Recyklovaný environmentální beton pro stavební konstrukce

Registrační číslo: FV10397
Poskytovatel: MPO ČR – Program TRIO
Řešitel: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Zahájení: 01.12. 2016
Ukončení: 30.11. 2020
Partneři: AZS 98 s.r.o.

Využití recyklovaného stavebního a demoličního odpadu jako náhrady přírodního kameniva do nových betonových konstrukcí je jedním z klíčových cílů udržitelné výstavby a tím i jedním z prioritních cílů NPOV. Hlavním cílem navrhovaného projektu je přispět k většímu využívání cihelného a směsného recyklovaného stavebního a demoličního odpadu, ve formě druhotné suroviny pro výrobu nového betonu a betonových prvků pro konstrukce budov. Prvotním cílem projektu je úprava recyklační technologie, tak aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího vstupního materiálu a tím byla zajištěna široká škála využití. Budou navrženy a optimalizovány receptury vhodné pro výrobu betonu a následně budou poznatky přenášeny do praxe tj. laboratorně optimalizované směsi budou poloprovozně testovány v podmínkách recyklačního střediska. Průběžným cílem bude ověření trvanlivosti betonu a betonových prvků s vyšším obsahem cihelného a směsného recyklátu. Na základě ověřených vlastností betonů s recyklovaným kamenivem budou navrženy aplikace pro využití do konstrukcí pozemních staveb a analyzovány jejich environmentální profily, včetně porovnání s tradičním řešením.