RoboPID – diagnostika a automatické ladění parametrů regulátoru pro průmyslové využití v budovách

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026965
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jiří Dostál
Zahájení: 01.09. 2021
Ukončení: 31.05. 2023
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o.

Předkládaný projekt je zaměřen na vývoj robustního systému automatického ladění řídicích smyček technických zařízení budov. Cílem projektu je  implementovat nově navržený algoritmus klasifikace odezvy řídicího systému a systém automatické kalibrace parametrů regulace, který monotónně zlepšuje kvalitu řídicí smyčky. Záměrem projektu je tyto algoritmy implementovat v jazyce pro průmyslové počítače (PLC) a validovat je poloprovozním testováním v reálných budovách.