Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Poskytovatel: EU ESIF – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
Řešitel: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Zahájení: 15.12. 2017
Ukončení: 31.12. 2022

Projekt se zaměřuje na nastavení strategického řízení výzkumu a vývoje na vybraných součástech ČVUT v Praze v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování po přijímání výzkumných pracovníků a dále na rozvíjení znalostí, schopností a dovedností pracovníků ČVUT v Praze v oblasti manažerského řízení organizace a strategického řízení výzkumu a vývoje.