Stavební fyzika

Výzkumný tým

Měříme komplexně fyzikální parametry spojené s přenosem a ukládáním tepla a vlhkosti ve stavebních materiálech, konstrukcích a prostorech. Měříme a provádíme výpočty v oblasti stavební a prostorové akustiky a provádíme laboratorní měření zvukové izolace stavebních prvků.

Pro výzkum v oblasti stavební fyziky, zejména stavební tepelné techniky využíváme špičkové vybavení v podobě klimatických dvoukomo nebo experimentální fasády s kontrolovaným vnitřním prostředím a monitorovanými poli se vzorky vystavenými přirozeným povětrnostním vlivům. Využívám vybavení pro měření tepelně-vlhkostních vlastností stavebních materiálů (Heat Flow Meter, exsikátory, vývěva, přesné váhy, sušárny, atd.). V akustická laboratoři se zaměřujeme na stavební a prostorovou akustiku. Kromě moderního přístrojového vybavení disponujeme vlastním zkušebním zařízením podle ČSN EN ISO 10140-5 pro laboratorní měření zvukové izolace stavebních prvků (stěn, stropů, svěšených podhledů a dvojitých podlah).

Laboratorně měřená data verifikujeme pomocí počítačových modelů, které vyvíjíme a upravujeme. Zaměřujeme se na simulace přenosu tepla a vlhkosti, simulace mikrobiologických rizik, optimalizace návrhu stavebních konstrukcí i celých budov, simulace letního provozu a rizika letního přehřívání, návrh a podrobné posouzení pevných stínicích prvků

Špičkové vybavení našich laboratoří nám umožňuje poznávat většinu důležitých materiálových charakteristik a podle nich nacházet uplatnění pro nové materiály ve stavebních konstrukcích nebo navrhovat další kroky ve jejich vývoji. Soustředíme se na materiály na bázi dřeva, přírodní a recyklované materiály, jejichž uplatnění ve stavebnictví roste.

Hlavní aktivity týmu


V oblasti stavební tepelné techniky:
  • Měříme tepelně-vlhkostní charakteristiky stavebních materiálů a konstrukcí.
  • Diagnostikujeme tepelně-vlhkostní chování konstrukcí a prostor reálných staveb.
  • Optimalizujeme návrhy stavebních konstrukcí s ohledem na vlhkostní a mikrobiologická rizika.
  • Počítačově simulujeme přenos tepla, vlhkosti a rizika růstu plísní.
  • Stanovujeme hygroskopické sorpční vlastnosti, nasákavost, otevřenou pórovitost, objemovou hmotnost.
  • Měříme in-site a analyzujeme tepelně-vlhkostní problémy staveb.

Ve oblasti stavební akustiky:
  • Měříme a provádíme laboratorní měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a bočního přenosu zvuku dvojitými podlahami i svěšenými podhledy.
  • Vyhodnocujeme parametry prostorové akustiky budov.
  • Modelujeme šíření zvuku ve venkovním prostředí pomocí pokročilých metod pro výpočet vložného útlumu protihlukových stěn.
  • Zaměřujeme se na stavební, prostorovou a urbanistickou akustiku.

Disponujeme vlastním zkušebním zařízením podle ČSN EN ISO 10140-5 pro laboratorní měření zvukové izolace stavebních prvků (stěn, stropů, svěšených podhledů a dvojitých podlah).

Výsledky

1

Envilop

Envilop je návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva. Lehký obvodový plášť byl navržen v rámci projektu Inteligentní budovy (CZ.1.05/3.1.00/13.0283) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, který je financován EU a státním rozpočtem České republiky.

Zobrazit více

Vybavení

Zaměřuje se na stavební a prostorovou akustiku. Laboratoř disponuje vlastním zkušebním zařízením podle ČSN EN ISO 10140-5 pro laboratorní měření zvukové izolace stavebních prvků (stěn, stropů, svěšených podhledů a dvojitých podlah).  Tymyfoto/Stavebniakustika/DSC_9216copy.jpg
Šest testovacích polí s kontrolovaným prostředím na straně interiéru a přirozenými povětrnostními vlivy na straně exteriéru pro dlouhodobé zkoušky. design/Stavebnitepelnatechnika/DSC_1089copy.jpg

Měření a počítačové simulace tepelně-vlhkostního a mikrobiologického chování stavebních materiálů, konstrukcí i celých budov. design/Stavebnitepelnatechnika/DSC_1318.jpg

Plošné vzorky s rozměry až 1,0 × 1,0 × 0,6 m3, zkušební prostor 2 x 1,0 m3, teplotní rozsah –40 °C až +180 °C, rozsah relativní vlhkosti 10 až 98 %. design/Stavebnitepelnatechnika/IMG_7016.jpg
Heat Flow Meter, exsikátory, vývěva, přesné váhy, sušárny, IČ kamera s vysokým rozlišením, záznamové ústředny a snímače pro měření teplot, relativních vlhkostí, hustoty tepelného toku, tlaku, hmotnostní vlhkosti dřeva, slunečního ozáření, rychlosti větru a další. design/Stavebnitepelnatechnika/IMG_1366_ph.jpg
Plošné vzorky stavebních konstrukcí a výrobků s rozměry až 3,0 x 3,0 x 0,6 m3, zkušební prostor 2 x 13,5 m3, teplotní rozsah –20 °C až +80 °C, rozsah relativní vlhkosti 10 až 95 %, měření součinitele prostupu tepla, simulace slunce, deště, tlakových rozdílů. design/Stavebnitepelnatechnika/DSC_1318.jpg
Software pro simulace šíření zvuku v uzavřených prostorách, výpočty hladin akustického tlaku, doby dozvuku a dalších akustických parametrů. Tymyfoto/Stavebniakustika/Jednolodni-faktorC-bezuprav-2zdroje-LA.png
Software pro vícekanálové měření zvuku, zkoušky zvukové izolace v laboratoři i na stavbách. Propojuje měřicí přístroje v systém optimalizovaný pro měření podle příslušných normových postupů. Tymyfoto/Stavebniakustika/DSC_9248copy.jpg
Všesměrový reproduktor (dvanáctistěn) pro měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140 (v laboratoři) a podle ČSN EN ISO 16283-1 (in-situ) se zesilovačem s vestavěným generátorem šumu. Tymyfoto/Stavebniakustika/DSC_9219copy.jpg
Klepací zařízení pro měření přenosu kročejového zvuku podle ČSN EN ISO 10140 (v laboratoři) a podle ČSN EN ISO 16283-2 (in-situ). Tymyfoto/Stavebniakustika/DSC_9247copy.jpg
Přesné ruční zvukové analyzátory s 1/1 a 1/3 oktávovými filtry, dynamický rozsah 120 dB.  Tymyfoto/Stavebniakustika/DSC_9251copy.jpg