Transfer znalosti metod požárního inženýrství pro teoretický vývoj a experimentální ověření progresivních návrhových postupů v oblasti chlazení stavebních konstrukcí nízkotlakou vodní mlhou

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004988
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Zahájení: 01.01. 2017
Ukončení: 31.12. 2018
Partneři: FK Servis, s.r.o.

Vodní mlha jako efektivní hasivo je používáno v požární ochraně již po desetiletí. Záměrem předloženého projektu je aplikovat specifickou technologii nízkotlaké vodní mlhy (dále jen NVM) používanou např. v důlním průmyslu (odprášení vzduchu) pro obor pozemního stavitelství, konkrétně pro chlazení různých stavebních konstrukcí a následné zvýšení požární odolnosti. Ve srovnání s tradičním vodním systém skrápění konstrukcí (menší množství kapek většího průměru) představuje technologie NVM značný potenciál – vysoká chladící účinnost (velké množství kapiček malého průměru ve vznosu), nižší nákladovost (technicky jednodušší zařízení, nižší spotřeba vody, nižší riziko následných škod vodou), možnosti sanace stávajících konstrukcí (např. ocelové konstrukce s nátěry s uplynulou dobou životnosti) apod. Hlavní problém pro podnik je spatřován v absenci tzv. požárně inženýrského přístupu pro efektivní vývoj, optimalizaci a následné návrhy (matematické počítačové modely predikujících chování pro daný návrh), jehož znalostí naopak disponuje univerzita. Jak pro vývoj technologie NVM tak pro matematické modely je klíčové spolehlivé ověření (tzv. validace) v podobě experimentálních zkoušek, které jsou strategickou součástí projektu.