VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově

Registrační číslo: TJ02000067
Poskytovatel: TA ČR - Program ZÉTA
Řešitel: Ing. arch. Martina Sýkorová
Zahájení: 01.05. 2019
Ukončení: 30.04. 2021
Partneři: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Cílem je vytvoření metodiky, která obcím ozřejmí a usnadní rozhodovací proces při plánování, zadávání a realizaci přírodě blízkých řešení systému HDV v zastavěném území obce. Dále jim pomocí katalogu opatření přiblíží příklady možných řešení prvků HDV v urbanizovaném prostředí podle charakteru obce a dané lokality. Tento podklad bude nástrojem, který uživatelsky přívětivou formou usnadní obcím formulovat požadavky a kritéria na poptávku řešení (např. při zadávání veřejných zakázek).

Paralelním přínosem tvorby metodiky je otevření mezioborové diskuse společenských a technických věd (městské inženýrství, dopravní inženýrství, architektura, urbanismus, krajinná architektura, ekologie, ekonomie), která povede ke kvalitnímu výsledku akceptovatelnému pro tyto obory.