Využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004976
Poskytovatel: EU EFRR – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Zahájení: 30.09. 2015
Ukončení: 30.06. 2019
Partneři: DOS Trading s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout, otestovat a připravit na malosériovou výrobu unikátní zařízení pro efektivní zužitkování odpadního tepla, s ekonomicky výhodnějšími parametry než u dostupné technologie na trhu. Naplnění tohoto cíle umožní dlouhodobé zkušenosti z realizace energetických projektů na straně příjemce a jeho spolupráce a využití unikátních zkušeností spoluřešitele z vývoje energetických zařízení. Hlavním výsledkem projektu budou dva funkční prototypy technologií a tři užitné vzory.