WAVE využije kaly z písecké čistírny

Aktualita, 24.09.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončuje instalaci mikroelektrárny WAVE v areálu čistírny odpadních vod v Písku, kde bude součástí rozsáhlé technologie na energetické využití čistírenských kalů, kterou dodala společnost K&K TECHNOLOGY.

Mikroelektrárna WAVE je plně integrovanou součástí nově vznikající stanice energetického využití kalu a biomasy, která podle starostky Písku Evy Vanžurové bude vůbec prvním zařízením svého druhu v České republice. Během samotného procesu se usušený kal spolu s biomasou spálí v kotli a energie vzniklá ve spalinách bude využita k usušení dalšího kalu a částečně také pro výrobu elektrické energie.

Výstupem ze zařízení bude zhruba 360 tun popelovin za rok. Jedná se o materiál s vysokým obsahem fosforu, draslíku, dusíku a dalších látek, které jsou vhodné k přimíchávání do fosfátových substrátů. Během provozu zařízení bude vyrobeno zhruba 70 až 78 MWh elektrické energie za rok, jež bude využita pro provoz stanice.

Kapacita zařízení bude 4 500 tun energeticky využitelných odpadů za rok. Odpadní vzduch ze sušení bude veden do pračky spalin, která zajistí systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek budou trvale monitorovány. Technologie je momentálně ve zkušebním provozu, má však velký potenciál rozšířit se i do dalších čistíren odpadních vod.

Zařízení bylo vyvinuto s podporou TA ČR a investiční náklady na výstavbu celé technologické linky byly podpořeny z OPŽP.