WEEEWaste (Zlepšení podpor pro nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení)

Registrační číslo: 01C0027
Poskytovatel: EU ERDF – Interreg Europe programme
Řešitel: Michal Tobiáš
Zahájení: 01.03. 2023
Ukončení: 31.05. 2027

Cílem projektu WEEEWaste je podpora a zefektivnění sběru a recyklace elektro odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jeho opětovného použití, prostřednictvím politik EU a národních podpor a pobídek.

Projekt potrvá 48 měsíců a je rozdělen do 2 fází. V rámci 1. fáze projektu (36 měsíců) bude vybráno 16 příkladů dobré praxe v oboru recyklace elektropadu v každém z 9 regionů partnerů projektu. 

Partneři z regionů Evropské unie (z České republiky, Itálie, Německa, Španělska, Rumunska, Maďarska, Polska, Nizozemí a Slovinska) pod vedením ČVUT UCEEB, budou v průběhu realizace projektu mapovat zejména nastavení podpor a politik zaměřených na:
  • zlepšení meziregionální koordinace obcí a regionů s cílem účinněji bojovat proti nelegální přepravě mezi oblastmi a skládkování elektroodpadu.
  • zavedení holistického přístupu k postupům nakládání s elektroodpadem a navrhování, testování, které představí plně udržitelný přístup definovaný akčním plánem EU pro oběhové hospodářství (refuse; rethink; reduce; reuse; repair; refurbish; remanufacture; repurpose; recycle; recover).
     
Projekt WEEEWaste  je podpořen z programu Interreg Europe financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a je spolufinancován účastníky.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, stepanka.holeckova@cvut.cz nebo michal.tobias@cvut.cz.