Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2)

Registrační číslo: LTI19002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Řešitel: Ing. Mgr. Michal Kuzmič
Zahájení: 01.07. 2019
Ukončení: 31.12. 2021
Partneři: Centrum výzkumu Řež s.r.o., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Projekt je navazujícím projektem EERA_CZ, v jehož rámci byla vytvořena Česká deštníková organizace s cílem zapojení se do Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) a vstoupení tak do konsorcií programu Horizon 2020 a Horizon Europe, která v tomto společenství vznikají. Účastí ve společných programech (JPs – Joint Programmes) EERA jsou a nadále budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů Horizon 2020 a Horizon Europe. Projekt tak umožní účast českých výzkumných institucí, které se v rámci předešlého projektu začlenily do EERA JPs, s cílem být součástí koordinace evropského výzkumu a možnosti zvýšení účasti této deštníkové organizace v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a také v bilaterálních a multilaterálních aktivitách.

V odborných oblastech se projekt bude zaměřovat na pokročilé materiály pro výrobu energie, inteligentní využívání energie a technologie pro skladování energie.

Jedním z cílů bude vytváření projektů do programů Horizon 2020 (a dalších mezinárodních programů), a to jak v pozici partnera, tak i v pozici koordinátora. Účastí ve společných programech EERA budou ovlivňovány priority evropského výzkumu v energetice a také podoba výzev programů jako je Horizont 2020 a jeho nástupce Horizon Europe.

Přenosem znalostí, bude umožněna informovanost výzkumné komunity o přínosech členství v EERA. Současně se umožní informovanost státní správy o zapojení české výzkumné komunity jak do EERA, tak následně do projektů programu Horizon 2020. Svou vazbou na centra budovaná ze strukturálních fondů bude mít projekt vliv na jejich napojení na evropskou výzkumnou komunitu, a tudíž i následně jejich dostatečné financování a excelenci výzkumu v nich prováděného.

Navázané kontakty vyplývající z činností v rámci JPs, zvýšené povědomí o prioritách evropského výzkumu v oblasti energetiky, snadný přístup k informacím z mezinárodního prostoru skrz ustavenou síť koordinátorů a snížení vstupních poplatků díky podpoře deštníkové organizace jsou zásadní a systematické kroky pro snížení bariér pro vstup českých institucí do evropských/mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce jako takové.

Na řešení Projektu byla poskytnuta podpora v rámci programu  MŠMT INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-INFORM.