Zkoumáme únosnost dřevěných nosníků se zářezem

Aktualita, 26. 10. 2023
ČVUT UCEEB spolupracuje s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) AV ČR a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a na vývoji postupu k odhadu únosnosti dřevěných prvků se zářezem pod obecným namáháním pomocí experimentálních a numerických metod. Společný projekt bude dokončen na sklonku roku 2023 a vše nasvědčuje tomu, že plánované cíle výzkumu budou naplněny a v budoucnu je bude možné prakticky využít.

Projekt „Experimentální a numerický odhad únosnosti zářezu v nosnících z konstrukčního dřeva v obecném místě pomocí LEFM" probíhá na pracovištích ČVUT UCEEB, ÚTAM AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně již třetím rokem. Cílem je vyvinout metodu využitelnou k odhadu únosnosti dřevěných prvků se zářezem pod obecným namáháním pomocí numerických metod.

V prvním roce jsme se věnovali především určení materiálových lomových vlastností smrkového dřeva. V minulém roce a i v tom právě probíhajícím jsme především zkoušeli nosníky v reálné velikosti (výška 25 cm, délka 6 m) se zářezy na různých místech. K tomu jsme paralelně vyvíjeli numerické modelování pomocí metod VCCT a MKP. Hlavními výsledky projektu jsou díky povaze výzkumu impaktované publikace, ale je důležité, že tato poměrně složitá výpočetní metoda již v pilotním módu funguje, což je příslibem jejího budoucího využití v praxi.

Projekt podpořila Grantová agentura České republiky pod registračním číslem GA21-29389S.


[Aktuality/fig3.png]