Udržitelná výstavba

Výzkumný tým
Zabýváme se problematikou udržitelné výstavby v celém životním cyklu. Nabízíme nový přístup k navrhování, realizaci a provozování budov a urbanistických celků tak, aby splňovaly široké spektrum funkčních, ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních požadavků.

Věnujeme se posuzování udržitelnosti projektů a zeleným veřejným zakázkám (GPP – Green Public Procurement), společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility) - poradenství v oblasti snižování dopadů stavebnictví na životní prostředí s implementací principů ESG (Environmental, social, and corporate governance). Provádíme investory novostaveb a rekonstrukcí šetrných budov procesem tvorby zadání projektu. Zabýváme se oběhovým hospodářstvím, cirkulární ekonomikou a recyklací ve stavebnictví. Vyvíjíme nástroje pro komplexní hodnocení kvality budov a posuzování životního cyklu stavebních prvků a budov.
 

Hlavní aktivity týmu

Nízkouhlíkové budovy – konzultujeme environmentální koncepty budov v souladu s principy DNSH (do no significant harm) evropské taxonomie a norem udržitelných budov (ČSN EN 15978) a pořádáme pro architektonické týmy interaktivní workshopy ukazující možné směry ekologického návrhu budovy, navrhujeme řešení pro snižování uhlíkové stopy budov v celém životním cyklu. 

Dobrovolné certifikační nástroje a systémy environmentálního značení – vyvíjíme certifikační systém pro posouzení udržitelnosti budov SBToolCZ, který jako jediný vychází z české legislativy (ČSN EN 15804 + a2). Umožňujeme hodnocení komplexní kvality budov a prokázání environmentálních benefitů šetrných projektů. Provádíme posuzování životního cyklu budov a srovnávací studie environmentálních dopadů. Posuzujeme životní cyklus stavebních výrobků, které výrobcům umožňují deklarovat environmentální vlastnosti formou environmentálního prohlášení o produktu (EPD).

Chytrý a udržitelný rozvoj – vytvořili jsme sadu indikátorů pro chytrá města, pomocí kterých ve spolupráci se samosprávami tvoříme strategie a akční plány pro zlepšení života ve městech. Pomáháme integrovat modrou a zelenou infrastrukturu do stávajících územních plánů. Podporujeme obce při kvalitním rozvoji veřejných prostranství.

Poradenství pro veřejnou správu – pomáháme státní správě při kvalitní a efektivní přípravě veřejných stavebních zakázek. Podporujeme státní správu konzultacemi a odbornými stanovisky při tvorbě dotačních programů.

Propojujeme zadavatele s uživateli – zapojujeme veřejnost prostřednictvím participačních aktivit, které jsou adekvátní pro dané zadání. 

Oběhové hospodářství a cirkulární ekonomika – vyhledáváme nejvýhodnější způsoby uplatnění druhotných surovin ve stavebnictví a hodnotíme environmentální dopady. Spravujeme portál recyklujmestavby.cz, který informuje odbornou i laickou veřejnost o možnostech oběhového hospodářství.

Výsledky

Vybavení

Přístup do databáze Ecoinvent obsahující data o environmentálních dopadech materiálů, výrobků a procesů. 
Metodika pro hodnocení udržitelnosti včetně environmentálních dopadů konstrukcí a budov - Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ.  
Software SimaPro pro modelování životního cyklu ve verzi 2018. Lze využít mimo jiné pro zpracovávání posudků EPD a studií LCA.