Udržitelná výstavba

Výzkumný tým
Zabýváme se problematikou udržitelné výstavby v celém životním cyklu. Nabízíme nový přístup k navrhování, realizaci a provozování budov a urbanistických celků tak, aby splňovaly široké spektrum funkčních, ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních požadavků. Provádíme investory novostaveb a rekonstrukcí šetrných budov procesem tvorby zadání projektu.

Rozvíjíme téma koncepce zelených budov a městských komplexů, zaměřujeme se na dopady stavebnictví na životní prostředí. Vyvýjíme nástroje pro komplexní hodnocení kvality budov a posuzování životního cyklu stavebních prvků a budov.

Zajímáme se o téma podpory zelených veřejných zakázek ve stavebnictví (GPP) nebo společenské odpovědnost firem (CSR) - poradenství v oblasti snižování dopadů stavebního fondu a technologií na životní prostředí. Nabízíme poradenství v oblasti legislativy v oblasti energetiky a životního prostředí ve stavebnictví EU, školení a poradenství v oblasti ekologického stavebnictví. Zabýváme se oběhovým hospodářstvím a recyklací ve stavebnictví.

Hlavní aktivity týmu

Šetrné budovy - Konzultujeme ekologické koncepty budov a pořádáme pro architektonické týmy interaktivní workshopy ukazující možné směry ekologického návrhu budovy, navrhujeme řešení pro snižování uhlíkové stopy budov v celém životním cyklu.

Dobrovolné certifikační nástroje a systémy environmentálního značení - vyvíjíme jediný certifikační systém SBToolCZ šetrných budov, který vychází z české legislativy.
Umožňujeme hodnocení komplexní kvality budov a prokázání environmentálních benefitů šetrných projektů. Provádíme posuzování životního cyklu budov a srovnávací studie environmentálních dopadů. Posuzujeme životní cyklus stavebních výrobků, které výrobcům umožňují deklarovat environmentální vlastnosti formou environmentálního prohlášení o produktu (EPD).

Šetrné zadávání veřejných zakázek - Pomáháme státní správě při kvalitní a efektivní přípravě veřejných stavebních zakázek. Podporujeme státní správu konzultacemi a odbornými stanovisky při tvorbě dotačních programů.

Zapojujeme všechny aktéry (participace) - Ve spolupráci s týmem sociálních vědců zapojujeme veřejnost prostřednictvím participačních aktivit, které jsou adekvátní pro dané zadání. Při adaptacích či nejednoznačných záměrech provádíme klienty testovací fází 0, během které se vyjasňuje nejvhodnější způsob fungování místa a pomáháme tak vytvořit kvalitní podklad pro zadání dalších prací.

Chytrý a udržitelný rozvoj měst - Pomáháme integrovat modrou a zelenou infrastrukturu do stávajících územních plánů. Podporujeme municipality při kvalitním rozvoji veřejných prostranství a provádíme je procesem participativního navrhování. Vytvořili jsme sadu indikátorů pro chytrá města, pomocí kterých ve spolupráci se samosprávami tvoříme strategie a akční plány pro zlepšení života ve městech.

Oběhové hospodářství - Vyhledáváme nejvýhodnější způsoby uplatnění druhotných surovin ve stavebních výrobcích a hodnotíme environmentální dopady recyklování ve stavebnictví. Spravujeme portál recyklujmestavby.cz, který informuje odbornou i laickou veřejnost o možnostech oběhového hospodářství ve stavebnictví.

Výsledky

Vybavení

Metodika pro hodnocení environmentálních dopadů konstrukcí a budov - Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ.  
Přístup do databáze Ecoinvent obsahující data o environmentálních dopadech materiálů, výrobků a procesů. 
Software SimaPro pro modelování životního cyklu ve verzi 2018. Lze využít mimo jiné pro zpracovávání posudků EPD a studií LCA.